Karensdagen ersätts med ett karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare.

Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Enligt dagens regler betalas inte någon sjuklön ut för karensdagen. De nya reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Syftet med nya reglerna

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen. Karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

  • Sjukperioder som påbörjats tidigare än 1 januari 2019 ska behandlas enligt nuvarande bestämmelser.
  • Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden.
  • Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.
  • Den närmare beräkningen av karensavdragets storlek ska få bestämmas genom kollektivavtal.
  • Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.

Kontakta oss så berättar vi mer