Integritetspolicy

I Hedera Group ingår bolagen Addus Care AB, Hedera Helse AB, Läkarresurs Fa Rekryt AB, Svensk Läkartjänst Lil AB, All Vård Semaforen AB, Pridoc bemanning AB, Hedera Medical AB och Hedera Ekonomi AB.

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in när du söker lediga uppdrag eller registrerar ditt CV hos något av våra bolag.

Hedera Group AB, org.nr. 556802–2155 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Adress, Torsgatan 7C 111 23 Stockholm. E-post, anneli.ronnermark@hederagroup.se

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss eller vi hämtar från tredje part, när du söker ett uppdrag eller registrerar ditt CV. Om du inte lämnar dessa uppgifter eller inte ger ditt samtycke till att registreras i vår kandidatdatabas har vi inte möjlighet att behandla din ansökan eller rekrytera dig till lediga uppdrag.

När du lämnat ditt samtycke behandlar vi dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, ditt CV och andra dokument som du har bifogat vid registreringen för att vi ska kunna registrera dig i vår kandidatdatabas och matcha dig mot kommande lediga uppdrag.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du registrerar dig hos oss kommer du att lämna information om dig. Du kan även komma att lämna information om dig under rekryterings fasen, t.ex. vid intervjuer. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, telefonnummer, personnummer, bostadsadress, e-postadress, kompetenser och yrkesstatus, kön, medborgarskap, foto, CV och andra dokument som du bifogar i din ansökan, t.ex. personligt brev, legitimation och tjänstgöringsintyg.

Personuppgifter som vi har samlat in från en tredje part

När du lämnar referenser till oss i samband med en rekrytering kommer vi att samla in personuppgifter om dig från dessa referenser. Du har ansvar för att informera referenspersonerna om att vi registrerar deras personuppgifter. Har du en yrkeslegitimation kommer vi att samla in personuppgifter om dig från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Uppgifterna som samlas in från tredje part kan t.ex. vara uppgifter om dina personliga egenskaper, kontroll av legitimation och eventuella tillsyns- eller klagomålsärenden.

Marknadsföring

Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter i form av e-postadress för utskick av nyhetsbrev, erbjudanden om uppdrag, evenemang och dylikt. Meddela oss om du inte längre vill ta del av våra utskick.

Överföring och användning av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av relevant bolag inom Hedera Group. Vi kan även komma att dela din information i enlighet med nedan.

  • Under rekryteringsprocessen och när du är aktuell för uppdrag kommer vi att dela din information med den aktuella arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, och i förekommande fall andra bemanningsföretag så som underleverantörer eller samarbetspartners.
  • I de fall där en yrkeslegitimation krävs kommer vi att dela ditt personnummer med Socialstyrelsen för sökning i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp).
  • För att kontrollera om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på en yrkeslegitimation kommer vi att dela ditt personnummer med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter eller andra aktörer om det står föreskrivet i lag eller följer av kollektivavtal.
  • Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa ITleverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Hedera Group.

Vi och våra samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EESområdet.

Gallring av personuppgifter

Hedera Group sparar och hanterar personuppgifter utefter Almega Kompetensföretagens vägledning för behandling av personuppgifter. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till ett ledigt uppdrag sparas under den tiden som det är nödvändigt för rekryteringsprocessen. Vi kommer att under två år spara personuppgifter enligt diskrimineringslagstiftningen.

Om du har lämnat ditt samtycke till att vara registrerad i vår kandidatdatabas för att vi ska kunna matcha dig mot kommande lediga uppdrag sparar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Om du har varit inaktiv under en period om tre år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vår kandidatdatabas. Om du inte svarar kommer vi att radera dina uppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring kommer vi att behandla din e-postadress för utskick av nyhetsbrev tills du avregistrerar dig eller återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning, kollektivavtal eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter och radering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter från det datum begäran sker.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för under förutsättning att det inte finns lagkrav på att uppgifterna inte får raderas.

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Vid begäran måste vi försäkra oss om att du är ägare till personuppgifterna. Vi kommer att begära att du skickar en kopia på din ID handling.

Om du vill återkalla, få tillgång, rätta eller radera dina personuppgifter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post.